Regulamin konkursu "Stwórz stylizację z drugiej ręki" organizowany w ramach akcji "Dzień Lumpeksów"

1. Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację konkursu jest firma MO BRENDMEJKER Monika Osińska, ul. Królewska 92, 30-079 Kraków – właściciel marki MASZMO oraz właściciele aplikacji webowej SecondHandy.com.pl reprezentowanej przez Marcina Łaskarzewskiego, [email protected]; Adama Kanigowskiego, [email protected]; oraz Maję Telkę, [email protected]; (dalej „Organizatorzy”).
 2. Konkurs pod nazwą “Stwórz stylizację z drugiej ręki” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook.com;
 3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”).
 4. Konkurs rozpoczyna się 27 lipca 2021 r. o godzinie 19:00, a kończy się dnia 16 sierpnia o godzinie 23:59 (dalej “Czas Trwania Konkursu”).
 5. Czas trwania Konkursu, o którym mowa powyżej, nie obejmuje obrad komisji konkursowej (dalej: “Komisja Konkursowa”), wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 6. Konkurs nie jest zorganizowany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Google, a zatem Facebook i Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatorów związane z Konkursem.
 7. Organizatorzy ogłaszając Regulamin składają przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z dnia 2017.03.02).
 8. Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

2.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  • – Jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych w dniu wzięcia udziału w Konkursie;
  • – posiada aktywne konto osobowe na Facebooku (dalej „Konto Użytkownika”), niezablokowane czasowo lub trwale przez Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka;
  • – wykona poprawnie zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”), o jakim mówi treść Posta Konkursowego;
  • – prześle Zadanie Konkursowe poprzez zamieszczenie komentarza, o którym mowa w dalszej części Regulaminu, w Poście Konkursowym na Stronie Konkursowej;
  • – nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatorów, Fundatora Nagród ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  • – zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”) następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, które zostanie ogłoszone przez Organizatorów w formie posta na stronie Wydarzenia (1) Dzień Lumpeksów (Thrift Shops Day) | Facebook dnia 27.07.2021.
 2. Zadanie Konkursowe polegać będzie na opublikowaniu pod Postem Konkursowym komentarza, którego treść będzie zdjęciem z propozycją autorskiej stylizacji przygotowanej wyłącznie na bazie ubrań i dodatków zakupionych w sklepach z odzieżą używaną, do dnia 9 sierpnia 2021, do godziny 23:59.
 3. Komentarz dodany w ramach Zadania Konkursowego nie może zawierać treści, które mogłyby jakkolwiek:
  • – naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób;
  • – posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  • – naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajów.
 4. Konkurs podzielony jest na 2 etapy.
 5. Etap 1. trwać będzie od momentu opublikowania Posta Konkursowego przez Organizatorów i obejmuje:
  • – publikację Posta Konkursowego,
  • – zgłoszenie przez Uczestników Zadań Konkursowych (do 9 sierpnia 2021);
  • – głosowanie Internautów na najlepszą stylizację, które odbędzie się na oficjalnej stronie internetowej akcji “Dzień Lumpeksów”: www.dzienlumpeksów.pl/glosowanie (10-16 sierpnia 2021);
  • – ogłoszenie 10 stylizacji, które uzyskały  największą liczbę głosów i przechodzą do kolejnego etapu (17 sierpnia).
 6. Etap 2. trwać będzie od momentu zamknięcia głosowania Internautów, aż do ogłoszenia wyników Konkursu, czyli do 20 sierpnia 2021 r. W tym etapie komisja konkursowa (dalej “Komisja Konkursowa”), złożona z Organizatorów i 3 ambasadorów akcji dokona wyboru zwycięskich stylizacji, kierując się kryterium kreatywności i wartości estetycznym.
 7. Głosowanie Internautów odbędzie się online na oficjalnej stronie internetowej akcji, tj. www.dzienlumpeksow.pl/glosowanie. Każdy Internauta może zagłosować tylko raz i oddać swój głos na jedną, najciekawszą jego zdaniem, stylizację.  
 8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
  • – zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
  • – zgadza się na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych Uczestnika
   w sposób wynikający z Regulaminu;
  • – w razie uzyskania statusu Zwycięzcy zgadza się na opublikowanie na Fanpage’u Organizatorów danych osobowych identyfikujących Uczestnika (Nazwy Użytkownika Facebooka).
 9. Organizatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z  udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z  niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatorów Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej za pośrednictwem profilu w portalu Facebook, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe. Decyzja Organizatorów o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 10. Uczestnictwo i Zgłoszenie do Konkursu są dobrowolne i nieodpłatne.
 11. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu.

4.  PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

 1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w  Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych  i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
 2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia, zobowiązany  jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatorów w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w  sieci Internet, w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i  udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów  i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 3. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką mogą ponieść Organizatorzy z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
 5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Zgłoszenia
  w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
 6. Organizatorzy mają prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub  dobre imię oraz renomę Organizatorów, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 7. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami  w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

5.  ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Dostarczanie Zgłoszeń możliwe jest jedynie w 1. etapie Czasu Trwania Konkursu, czyli do 9 sierpnia 2021, do godziny 23:59. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatorów. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 3. Każde Zgłoszenie Konkursowe zgodne z Regulaminem (w tym spełniające wszystkie warunki zgłoszenia) i prawem zostanie poddane głosowaniu Internautów, a następnie 10 z najwyższą liczbą głosów – ocenione przez Komisję Konkursową pod względem kryterium kreatywności i wartości estetycznej.
 4. W Konkursie zostaną wyłonione 3 zwycięskie stylizacje będące Zadaniami Konkursowymi w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu. Komisja Konkursowa przyzna też 1 wyróżnienie. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi na podstawie decyzji Organizatorów.
 5. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Organizatorzy sporządzi i będzie przechowywać przez 90 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane Nagrodzonych Uczestników.
 7. Organizatorom przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:
  • – Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorami w trybie określonym
   w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,
  • – Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
  • – Organizatorzy nie otrzymają od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatorów, wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyskają niepoprawne dokumenty lub dane,
  • – Organizatorzy uzyskają wiarygodną informację, że Zgłoszenie Konkursowe narusza warunki niniejszego regulaminu.
 8. Organizatorzy mogą odstąpić od przyznania nagród, jeśli Zadania Konkursowe nie spełniają kryteriów przewidzianych Regulaminem, nawet jeśli wpłynie tylko tyle Zadań Konkursowych, ile jest przewidzianych nagród.

6. NAGRODY

 1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody (dalej „Nagrody”), które ufundowane są przez Organizatorów:
  • 1 miejsce – bon zakupowy o wartości 150 PLN do wykorzystania we wskazanym przez SecondHandy.com.pl sklepie stacjonarnym z odzieżą używaną oraz bon zakupowy o wartości 150 PLN do wykorzystania na zakupy online w MASZMO secondhand online;
  • 2 miejsce – bon zakupowy o wartości 100 PLN do wykorzystania we wskazanym przez SecondHandy.com.pl sklepie stacjonarnym z odzieżą używaną oraz bon zakupowy o wartości 50 PLN do wykorzystania na zakupy online w MASZMO secondhand online;
  • 3 miejsce – bon zakupowy o wartości 50 PLN do wykorzystania we wskazanym przez SecondHandy.com.pl sklepie stacjonarnym z odzieżą używaną oraz bon zakupowy o wartości 50 PLN do wykorzystania na zakupy online w MASZMO secondhand online.
 2. Bony zakupowe ważne są przez 30 dni od daty ich otrzymania, a ich realizacja możliwa tylko po uprzednim kontakcie z Organizatorami.
 3. Bony zakupowe ufundowane przez SecondHandy.com.pl Zwycięzcy mogą zrealizować w wybranym przez Organizatorów sklepie z rzeczami używanymi biorącymi udział w akcji, w jednym z następujących miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice.
 4. Każdy ze Zwycięzców dodatkowo otrzyma stałą 15% zniżkę na zakupy w sklepie online MASZMO SecondHand (https://maszmo.pl/) .
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o szczegółach odbioru wygranej nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej, w postaci publikacji postów na Fanpage’ach Organizatorów w portalu Facebooku oraz wiadomości prywatnej za pośrednictwem Messengera.
 6. Zwycięzcy zobowiązani są odpowiedzieć na wiadomość Organizatora i/ lub Koordynatora Konkursu w terminie kolejnych 2 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania prywatnej wiadomości, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem  ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
 7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią.
 8. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
 10. Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora lub Koordynatora Konkursu.
 11. Imiona  nazwiska Zwycięzców wraz ze Zgłoszeniem Konkursowym, które otrzymało Nagrodę, zostaną zamieszczone na Fanpage’u Organizatorów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 12. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody,  jeżeli:
  • – nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
  • – przekaże Organizatorom nieprawdziwe dane;
  • – nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
  • – naruszy postanowienia paragrafu 4 niniejszego Regulaminu;
  • – w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od nich niezamierzonych (zwłaszcza w sytuacji zamknięcia sklepów, które przewidziano na miejsce realizacji Nagrody).
 14. Odpowiedzialność Organizatorów wobec Uczestników w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody Głównej.

7.  OBOWIĄZEK PODATKOWY

 1. Organizatorzy oświadczają, iż Nagrody są przekazywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 tj. ze zm.).
 2. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Zwycięzca otrzyma od Organizatorów dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród (dalej: Nagroda dodatkowa).
 3. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzców, a służy jedynie sfinansowaniu podatku dochodowego i zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatorów.
 4. Organizatorzy są odpowiedzialni za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z powołaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8.  DANE OSOBOWE

 1. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe (dalej: Dane Osobowe) obejmują wyłącznie:
  • – Imię,
  • – Nazwisko,
  • – Nazwa użytkownika Facebooka,
  • – Adres e-mail,
  • – Numer telefonu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest MO BRENDMEJKER Monika Osińska, ul. Królewska 92, 30- 079 Kraków, NIP: 611-26-00-323 właściciele aplikacji webowej SecondHandy.com.pl reprezentowanej przez Marcina Łaskarzewskiego, [email protected]; Adama Kanigowskiego, [email protected]; oraz Maję Telkę, [email protected].
 3. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Konkursu (wyłonienie zwycięzcy
  i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu Konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.
 4. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłając na adres e-mail Koordynatora: [email protected] – wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości musi zostać zawarte Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Nazwa Konta Użytkownika w portalu Facebook, z którego zostało przesłane zgłoszenie w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
 6. Każdy Uczestnik, którego Dane Osobowe są przetwarzane przez Organizatorów, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga).
 7. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

9.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres Koordynatora: [email protected]
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od  daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji).   Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać Imię, Nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów. Decyzje Organizatora są ostateczne.

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za niedostępność Konkursu wskutek problemów
  z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub       uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do wysłania Zgłoszenia, kontaktu
  z Organizatorami oraz innych czynności związanych z udziałem w Konkursie.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
  w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mogli przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika
  z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 7. Administrator portalu Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 8. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów   poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.  Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
 9. Organizatorzy ustanawiają adres korespondencyjny Koordynatora dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: [email protected]